'Aunty Jenny Munro'
'Aunty Jenny Munro'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Felon'
'Felon'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Aunty Alana Doolan'
'Aunty Alana Doolan'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Joe'
'Joe'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Aunty Kay Hookey'
'Aunty Kay Hookey'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Lucas'
'Lucas'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Aunty Jenny Munro'
'Felon'
'Aunty Alana Doolan'
'Joe'
 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.
 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.
 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.
'Aunty Kay Hookey'
 Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.
'Lucas'
'Aunty Jenny Munro'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Felon'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Aunty Alana Doolan'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Joe'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Aunty Kay Hookey'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

'Lucas'

Portraits at The Redfern Aboriginal Tent Embassy, 2014-15.

show thumbnails